Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitimi
Eğitimin Amacı
Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitimi, Paris Anlaşması, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları başta olmak üzere kurumlar için hızlı bir dönüşüm sürecini tetikleyen gelişmelerin iş süreçlerine entegrasyonunu sağlama, sürdürülebilirlik risklerinin yönetimi ve sürdürülebilir değer yaratma konularında kurumların farkındalıklarını ve bilgi birikimini artırarak sürdürülebilirlik yolculuklarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Eğitim İçeriği

Sürdürülebilirlik kavramının teorik temelleri ve tarihsel gelişimi, sürdürülebilirlik ilkeleri, işletme paydaşları gözünden sürdürülebilirlik kavramının detaylı bir şekilde ele alınarak ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin sürdürülebilir gelişme ve karar verme sürecindeki rolü aktarılmaktadır.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Hedefleri, kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları ile birlikte ele alınmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve iş süreçleri entegrasyonu örnek uygulamalar ile aktarılmaktadır.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Hedefleri, kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları ile birlikte ele alınmaktadır.

İşletmelerde kurumsal raporlama ve sürdürülebilir değer yaratma, Global Reporting Initiative (GRI) Raporlama Standartları, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması ve En İyi Uygulama Örnekleri aktarılmaktadır.

İşletmelerde sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin uluslararası standart, çerçeve ve kılavuzlar  (GRI, VRF-(IIRC & SASB), TCFD, CDSB, CDP), işletmelerin karbon açıklamaları, sürdürülebilirlik raporlarına ilişkin güvence hizmetleri ve sürdürülebilirlik raporlamasının geleceği ele alınmaktadır.

Kurumsal sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda, sürdürülebilirlik bilgileri ve sürdürülebilirlik raporu çerçevesinde önemlilik değerlendirmeleri ve sürdürülebilirlik raporlaması ve entegre raporlama ilişkisi konuları hakkında bilgi verilerek, Türkiye’den ve dünyadan öne çıkan sürdürülebilirlik raporlaması gelişmeleri ve örnekleri incelenmektedir.

Sürdürülebilir finans kavramı çerçevesinde sürdürülebilir finansal ürünler, araçlar ve yatırımlar ele alınmaktadır. Sürdürülebilir finansman araçları (yeşil tahvil, yeşil hisse senetleri, sosyal tahviller, sürdürülebilir tahviller), sürdürülebilir sigorta, sürdürülebilir yatırımlar (çevresel sosyal ve yönetsel yatırımlar, sorumlu yatırımlar, etki yatırımları) ile finans kuruluşlarının kredilendirme politikalarına sürdürülebilirlik ölçütlerinin dahil edildiği, dünyada ve Türkiye’de sürdürülebilir finans alanındaki gelişmeler ile birlikte ele alınmaktadır.

İşletmelerde finans yönetimi sürdürülebilirlik ve değer yaratma çerçevesinde ele alınmaktadır. Sürdürülebilir varlık yönetimi, karbon finansmanı ile karbon piyasaları, iklim değişikliği ve çevresel faktörlerden kaynaklanan riskin yönetimi, yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsalarında sürdürülebilirlik endeksleri, endekslere girme kriterleri ve sürdürülebilirlik konusunda faaliyet gösteren inisiyatifler ele alınmaktadır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması ve İçerik Analizi, Kurumsal Sürdürülebilirlik Performans Göstergeleri ve Ölçümü, Sosyal Etki Analizi, Social Return on Investment –SROI (Yatırımın Geri Dönüş Analizi) analiz örnek uygulamalar ile aktarılmaktadır.

Farklı sektörlerden gerçek vakalar ile sürdürülebilir üretim ve üretim süreçlerindeki atık yönetimi ve kaynak yönetimi uygulamalarından örnekler aktarılmaktadır.

Başlıca çevre sorunları (hava, su ve toprak kirliliği ile küresel ısınma), hukuksal düzenlemelerde çevre kavramı, çevre hukukunun hukuk sistemlerindeki yeri ve diğer disiplinler ile ilişkisi, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma, yeşil büyüme, çevre hukukuna hâkim ilkeler, insan hakları ve çevre ilişkisi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre suçu kavramı ve yaptırımları ele alınmaktadır.

Farklı sektörlerin sürdürülebilirlik yöneticileri ile sektörel deneyim paylaşımları ele alınmaktadır.