Güler Aras

Dünya üzerinde sınırlı olan kaynaklarımızla, hem mevcut nüfusun çeşitlenen ihtiyaçlarını karşılama zorunluluğu, hem de gelecek nesilleri düşünerek bu kaynakları dengeli bir şekilde kullanmak ve paylaşmak gereği, günümüz dünyasının en fazla ilgilenmesi ve çözüm üretmesi gereken sorunlarından biridir. Artık sadece ekonomik çıkarlara odaklanmak, kurumların varlıklarını sürdürmeleri için yeterli olmuyor. Ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerin bir bütünlük ve denge içerisinde yönetilme ihtiyacı, durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Daha da önemlisi, artık günümüzde işletmelerin sadece hissedarlarına yönelik hedeflere odaklanması yeterli olmamakta, bütün paydaşlara hitap edecek bir yapının ve anlayışın oluşturulması zorunlu hale gelmektedir. Varlığını devam ettirmek isteyen işletmelerin paydaşları ile ilişkilerini doğru yönetmesi ve onların beklentilerini karşılaması kaçınılmazdır.

 

Öte yandan iş dünyası, dışsal etkenlerdeki hızlı gelişmelerin baskısını her geçen gün daha fazla hissetmektedir. Bir yandan bilim ve teknolojideki değişimin hızına uyum sağlamak, öte yandan da küresel boyutta yaşanan finansal krizlerle baş edebilme çabası içerisindedir. Yoğun rekabet, global gelişmelerin getirdiği baskılar ve istikrarsızlıklar, iş yapma şekillerini değiştirdiği gibi, yeni kaynaklara erişimi, farklı yönetim modellerinin ve daha uzun vadeli politikaların uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Bu gelişim süreci iş dünyasının zorluklarını giderek daha da artırıyor.  Bu dönemde; değer yaratabilen, güncel kalabilen, fark yaratabilen, geleceği görebilen, risklerini yönetebilen, fırsatları değerlendirebilen, bütün bunların getirdiği değişimi yönetebilen, uyum yeteneği yüksek; stratejik uzun vadeli hedefleri olan ve paydaşları ile ilişkilerini iyi yönetebilen işletmeler sürdürülebilir olacaktır.

Bu çerçevede karşılaşılan sorunların ve çözümlerinin de çok boyutlu olduğunu görüyoruz. Uygun kaynaklara erişim olanağı ve iyi yönetim uygulamaları ile sürdürülebilir performansa ulaşmak bütün işletmelerin temel hedefi olacaktır. Bu çerçevede Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (Center for Finance, Corporate Governance and Sustainability-CFGS) işletmelerin bu temel hedeflerine yönelik olarak, finans, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik alanlarında tüm paydaşlar için katma değer yaratan bir çözüm merkezi olmayı amaçlamaktadır. Merkez, akademi ve iş dünyası işbirliği ile finans, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik ile ilgili çözümler sunabilen ve bu amaçla üretilecek araştırma ve uygulama projeleri için başlıca başvuru yeri olmak hedefindedir. Akademi ve iş dünyası arasında bir köprü görevi de görecek olan Merkez, akademik bilgi ve tecrübelerimizi uygulamaya aktarmak ve iş dünyasından gelen beklentileri karşılamayı hedeflemektedir.

 

Amacımız, alanında başvurulacak bir çözüm merkezi olmak ve bütün paydaşlar için değer yaratmaktır. Siz değerli paydaşlarımızla bu amacımızı birlikte gerçekleştirmek istiyoruz.  Sorunları tespit etmek, çözümleri birlikte bulmak, gelişimi ve yaratacağımız değeri paylaşmak için sizleri bizlerle birlikte düşünmeye, üretmeye ve değer yaratmaya davet ediyorum.

Prof. Dr. Güler ARAS
Kurucu Direktör